1. Dr. Ambika Regmi  (from Pilot Survey to the present)
 2. Mr. Indresh Thakur (from Pilot Survey to the present)
 3. Mr. Suren Sapkota (from Pilot Survey to the present)
 4. Mr. Rajendra Thokar
 5. Dr. Netra Mani Rai
 6. Dr. Tara Mani Rai
 7. Mr. Gopal Thakur
 8. Mrs. Soluchana Bhusal
 9. Mrs. Shova Kumari Mahato
 10. Mr. Surya Prasad Yadav
 11. Mr. Dilli Adhikary
 12. Mr. Ram Kumar Yadav
 13. Mr. Vinod Dahal